Masterprogram

Rumslig gestaltning

Utställning: 20–26 maj

Om Rumslig gestaltning

I fokus på årets examensutställning står dåtid och nutid, där befintliga rum och material tas om hand för att berätta något för oss. Men också framtid har utforskats och omtolkats, där studenterna har visioner om hur nya rum, möbler och miljöer kan skapas med utgångspunkt i det som finns här och nu.

Några av studenterna har arbetat med att omprogrammera privata rum som tidigare varit offentliga, för att åter öppnas upp mot offentligheten. Här har nya aktiviteter skapats och tillförts, och studenterna har visat och lyft fram de rumsliga kvaliteterna genom ny inrednings- och möbeldesign. Även överraskande kombinationer av nya aktiviteter har prövats i en hållbar kontext. I några examensarbeten har historiens plats stått i fokus och hur den kan synliggöras genom ny design. I studenternas arbeten ingår också materialstudier och materialimitationer samt hur ett utforskande av material kan bli drivande i en designprocess. Rumsliga upplevelser och atmosfärer har iscensatts genom design för att förbättra akustiska kvaliteter och orienterbarhet, och färgens roll har undersökts i interiören. Samspelet mellan tomrum och möbel har utforskats, nya skissmetoder har upptäckts genom collage som översatts till möbel och en byggnads exteriör har i stället för dess interiör blivit utgångspunkten för en serie möbler. Uppfattningen om vad som är vackert har utmanats och hur ensamhet kan undersökas genom nya idéer kring kollektivboende.

I sina examensarbeten visar studenterna på betydelsen av att arbeta i olika skalor, med det som finns nära och med det som är mer övergripande frågor. Som inredningsarkitekter och möbeldesigners har de verktyg och kraft att påverka på många nivåer i olika samhälleliga kontexter.

Kristina Fridh
Professor i inredningsarkitektur