Masterprogram

CRAFT!

Utställning: 20–26 maj

Om CRAFT!

I den djupdykning i material och hantverk som studenterna på masterprogrammet CRAFT! ägnar sig åt under sina två år av studier tar en kritikalitet form som inte är teoretiskt orienterad, utan där mötet med ett material i sig självt formulerar ett kritiskt och icke-textuellt förhållningssätt. Hos årets studenter på CRAFT! ser vi förhållningssätt som löser upp distinktioner mellan materialitet och den görande kroppen som formulerats under en industriell produktionsapparat och som även inkluderar andra kroppar i en bredare social kontext. I flera examensarbeten undersöks metoder, motiv och ornamentik som närmar sig en bredare biologisk och organisk utgångspunkt och som sätter våra mänskliga kroppar i dialog med en natur just som natur och inte endast som ett språkligt distanserat begrepp. Parallellt med detta undersöks också hur ornamentiken kan vara i dialog med såväl sin historia som med en samtid som fortfarande präglas av en modernistiskt postindustriell syn på ornament och rationella funktionsbegrepp. Vi presenteras också för förslag på hur leken och den rena glädjen kan bli en metod för att interagera med material och performativa aspekter av tingen bortom uppgjorda överenskommelser i en kommersiellt orienterad föreställning om relationen mellan människa och objekt.

Vi får i studenternas examensarbeten ta del av en mängd perspektiv där dialogen med materialet ofta löser upp dualistiska och distanserade förhållningssätt mellan material, kropp och plats. Med utgångspunkt i konsthantverkets potential kan vi långsamt börja läka den djupa spricka som uppstått i spåren av exploatering i relation till det vi benämner som natur, och alla de material som i dialog med varandra redan skapar förutsättningar för varandras varande. Kanske kan det även finnas plats för människan i denna dialog. Vi måste bara hitta språket. Konsthantverket kan erbjuda ett sådant språk och i årets vårutställning visar studenterna på CRAFT! exempel på hur detta skulle kunna gå till.

Anders Ljungberg
Professor i konsthantverk med inriktning smycke och corpus