Bildlärarutbildning

Bildlärarutbildning

Utställning: 20–26 maj

Om Bildlärarutbildning

Under den sista terminen av fem år på bildlärarutbildningen vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) genomför studenterna ett forskningsprojekt där de arbetar med såväl konstnärliga som vetenskapliga metoder. Resultaten kommuniceras i både en vetenskaplig uppsats och genom ett konstnärligt arbete. Dessa två gestaltnings- och kunskapsformer belyser den bredd av kompetenser och kunskap som studenterna vid bildlärarprogrammen utvecklat under sina studieår.

I centrum för undersökningarna står det bildpedagogiska området och frågor om lärande. Studenternas examensarbeten handlar alltså inte bara om det egna lärandet utan också om kommande generationers lärande kring och genom bilder och visuella kulturer. Det är ett stort och viktigt uppdrag då vi befinner oss i en tid då kunskap och förståelse för den andres tankar och erfarenheter behövs mer än någonsin. Vi behöver yrkesgrupper som ger unga människor hopp om framtiden och en känsla av att det går att påverka livet på planeten i en positiv riktning, inte minst genom konstnärliga, materiella och visuella praktiker.

Det är slående hur IBIS-studenterna är i takt med tiden. Jämlikhet, hållbarhet och teknisk utveckling är återkommande teman. Antropocen och lärande, interkulturell pedagogik och bildpedagogik i ett globalt perspektiv och möjligheter runt artificiell intelligens är bara några av de många intressanta och relevanta samtidsfrågor som behandlas i vårens tjugotre examensarbeten.

Det är på sin plats att vara både stolt och tacksam över de blivande bildlärare som vi examinerar i år. Vi är stolta över våra studenters starka engagemang för att skapa bra utbildning för kommande generationer av unga och vi är tacksamma över att de tar sig an en av samhällets viktigaste uppgifter: att vara lärare.

Maria Eriksson och Jacob Kimvall
Lektorer och kursansvariga för Självständigt arbete

PS. Vid Konstfacks vårutställning 2023 presenteras den konstnärliga delen av forskningsarbetet. De vetenskapliga uppsatserna publiceras efter kursslut via forskningsplattformen DIVA. Ta gärna del av dem där!